Thực hiện Kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2018. CB GV-NV có nghĩa vụ kê khai thực hiện kê khai theo công văn, mẫu đính kèm và nộp về đ/c Hảo chậm nhất ngày 10/12/2018