CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN& NGUỒN KHÁC NĂM 2017

Công khai 

STTCHỈ TIÊU  SỐ LIỆU
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  
SỐ LIỆU QUYẾT
 TOÁN ĐƯỢC DUYỆT 
AQUYẾT TOÁN THU           282,537,339         278,574,000
1Thu phí, lệ phí: Học phí  năm 2017           278,574,000         278,574,000
 Kỳ trước mang sang năm 2016               3,963,339             3,963,339
2Ngân sách tỉnh năm 2017        6,150,741,000      6,150,741,000
 Kỳ trước mang sang 0  0 
 Kinh phí thường xuyên năm 2017        5,771,473,000      5,771,473,000
 Kinh phí không thường xuyên năm 2017           379,268,000         379,268,000
3Thu viện trợ (chi tiết theo từng dự án)  
ITỔNG THU           825,019,000         825,019,000
1Dạy thêm, học thêm             825,019,000           825,019,000
IISố thu nộp ngân sách nhà nước                           -                           -  
1Thu phí, lệ phí                            -                           -  
2Hoạt động sự nghiệp khác                            -                           -  
IIISố được để lại chi theo chế độ                           -                           -  
1Phí, lệ phí           278,574,000         278,574,000
2Hoạt động sự nghiệp khác                            -                           -  
BQUYẾT TOÁN CHI HỌC PHÍ           281,636,199         281,636,199
6000Tiền lương                           -                           -  
6001Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt                          -  
6003Lương hợp đồng dài hạn                          -  
6100Phụ cấp lương               2,074,000             2,074,000
6102Phụ cấp khu vực                          -  
6106Phụ cấp thêm giờ                 2,074,000               2,074,000
6200Tiền thưởng             17,495,957           17,495,957
6201Thưởng thường xuyên theo định mức               17,495,957             17,495,957
6250Phúc lợi tập thể               2,380,000             2,380,000
6253Tiền tàu xe nghỉ phép năm                 1,300,000               1,300,000
6257Tiền nước uống                  1,080,000               1,080,000
6550Vật tư văn phòng             45,410,023           45,410,023
6551Văn phòng phẩm                14,597,023             14,597,023
6552Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng               18,960,000             18,960,000
6599Vật tư văn phòng khác                11,853,000             11,853,000
6600Thông tin, truyền thông, liên lạc               3,068,049             3,068,049
6601Cước phí điện thoại trong nước                 1,459,889               1,459,889
6618Koán điện thoại                 1,608,160               1,608,160
6650Hội nghị                1,500,000             1,500,000
6657Các khoản thuê mướn khác phục vụ hội nghị                 1,500,000             1,500,000
6700Công tác phí             61,870,000           61,870,000
6701Tiền vé tàu, xe               12,340,000             12,340,000
6702phụ cấp công tác phí                18,270,000             18,270,000
6703Tiền thuê phòng ngủ               31,260,000             31,260,000
6750Chi phí thuê mướn             15,200,000           15,200,000
6751Thuê phương tiện vận chuyển               12,900,000             12,900,000
6799Chi phí thuê mướn khác                 2,300,000               2,300,000
6900Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn              11,490,000           11,490,000
6906Điều hòa nhiệt độ                 1,500,000 
6912Thiết bị tin học                  9,990,000             9,990,000
7000Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành             49,038,170           49,038,170
7001Chi mua hàng hóa vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                 5,950,000               5,950,000
7004Đồng phục, trang phục                 1,592,500               1,592,500
7006Sách tài liệu chế độ dùng cho công tác chuyên môn                22,240,200             22,240,200
7012Chi thanh toán hợp đồng thực hiện nghiệp vụ
 chuyên môn
                 6,075,470               6,075,470
7049Chi phí khác               13,180,000             13,180,000
7750Chi khác                           -  
7756Chi các khoản phí lệ phí của các đơn vị dự toán             72,110,000           72,110,000
7758Chi hỗ trợ khác               46,790,000             46,790,000
7761Chi tiếp khách               14,870,000             14,870,000
7799Chi các khoản khác                10,450,000             10,450,000
CQUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NN        6,150,741,000      6,148,691,000
 Loại 490 - khoản 494        5,771,473,000      5,769,423,000
 Thanh toán cá nhân        4,494,621,570      4,494,621,570
6000Tiền lương        2,428,129,947      2,428,129,947
6001Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt           2,231,417,877         2,231,417,877
6002Lương tập sự công chức dự bị               50,898,510             50,898,510
6003Tiền công trả cho người lao động TX theo HĐ 68             144,796,200           144,796,200
6049Lương khác                 1,017,360               1,017,360
6100Phụ cấp lương        1,289,276,283      1,289,276,283
6101Phụ vấp chức vụ                77,245,005             77,245,005
6102Phụ cấp khu vực               81,696,300             81,696,300
6106Phụ cấp thêm giờ               78,671,504             78,671,504
6107Phụ cấp độc hại, nguy hiểm                 3,012,000               3,012,000
6112Phụ cấp ưu đãi nghề             832,625,320           832,625,320
6113Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc               10,824,000             10,824,000
6115Phụ cấp thâm niên              196,202,298           196,202,298
6117Phụ cấp thâm niên vượt khung                 8,999,856               8,999,856
6150Học bổng học sinh, sinh viên             14,400,000           14,400,000
6155Sinh hoạt phí cán bộ đi học               14,400,000             14,400,000
6200Tiền thưởng             34,375,000           34,375,000
6201Thưởng thường xuyên theo định mức               19,300,000             19,300,000
6203Các chi phí khác theo chế độ liên quan đến
 công tác KT
               15,075,000             15,075,000
6250Phúc lợi tập thể               5,075,000             5,075,000
6253Tiền tàu xe nghỉ phép năm                 1,600,000               1,600,000
6257Tiền nước uống                  3,275,000               3,275,000
6299Các khoản khác                   200,000                 200,000
6300Các khoản đóng góp            640,572,056         640,572,056
6301Bảo hiểm xã hội              479,589,927           479,589,927
6302Bảo hiểm y tế               81,277,969             81,277,969
6303Kinh phí công đoàn               53,352,450             53,352,450
6304Bảo hiểm thất nghiệp               26,351,710             26,351,710
6400Các khoản thanh toán khác cho cá nhân             82,793,284           82,793,284
6404Chi chênh lệnh thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ               80,401,284             80,401,284
6449Trợ cấp, phụ cấp khác                 2,392,000               2,392,000
6500Thanh toán dịch vụ công cộng             58,950,029           58,950,029
6501Thanh toán tiền điện               58,950,029             58,950,029
6550Vật tư văn phòng           113,597,000         113,597,000
6551Văn phòng phẩm                37,387,000             37,387,000
6552Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng               66,075,000             66,075,000
6599Vật tư văn phòng khác                10,135,000             10,135,000
6600Thông tin truyền thông liên lạc             15,303,793           15,303,793
6601Cước phí điện thoại trong nước                 3,883,793               3,883,793
6606Tuyên truyền                 1,850,000               1,850,000
6617Cước phí internet, thư viện điện tử                 6,820,000               6,820,000
6649Khác                 2,750,000               2,750,000
6650Hội nghị                   290,000                290,000
6699Chi phí khác                   290,000                 290,000
6700Công tác phí             95,650,000           93,600,000
6701Tiền vé tàu, xe               16,130,000             16,130,000
6702Phụ cấp công tác phí                28,840,000             26,790,000
6703Tiền thuê phòng ngủ               32,680,000             32,680,000
6704Khoán công tác phí               18,000,000             18,000,000
6750Chi phí thuê mướn             24,210,000           24,210,000
6751Thuê phương tiện vận chuyển               14,300,000             14,300,000
6758Thuê đào tạo lại cán bộ                 2,300,000               2,300,000
6799Chi phí thuê mướn khác                 7,610,000               7,610,000
6900Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn            434,304,608         434,304,608
6907Nhà cửa               13,200,210             13,200,210
6912Thiết bị tin học                20,530,000             20,530,000
6913Máy Photocopy               10,640,000             10,640,000
6917Bảo trì hoàn thiện phần mềm máy tính               12,944,000             12,944,000
6921Đường điện cấp thoát nước                  7,075,000               7,075,000
6949Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác              369,915,398           369,915,398
7000Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành           204,886,000         204,886,000
7001Chi mua hàng hóa vật tư dùng
cho chuyên môn của từng ngành
               51,740,000             51,740,000
7004Đồng phục trang phục                  6,300,000               6,300,000
7005Bảo hộ lao động                          -  
7006Sách tài liệu chế độ dùng cho công tác chuyên môn                  8,214,000               8,214,000
7049Chi phí khác              138,632,000           138,632,000
7750Chi khác              90,970,000           90,970,000
7752Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn                40,600,000             40,600,000
7758Chi hỗ trợ khác                 4,970,000               4,970,000
7761Chi tiếp khách               23,650,000             23,650,000
7799Chi các khoản khác                21,750,000             21,750,000
9050Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn            238,690,000         238,690,000
9062Thiết bị tin học              136,700,000           136,700,000
9099Tài sản khác             101,990,000           101,990,000
DQUYẾT TOÁN NGUỒN CHI
KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
           379,268,000         379,268,000
461Hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam             21,268,000           21,268,000
7850Chi cho công tác Đảng ở tổ
chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở
             21,268,000           21,268,000
7851Chi mua báo tạp chí đảng                   600,200                 600,200
7854Chi thanh toán cho các
dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng , ….
               15,561,800             15,561,800
7899Khác                 5,106,000               5,106,000
494Giáo dục trung học phổ thông           358,000,000         358,000,000
6900Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn            350,000,000         350,000,000
6949Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác              350,000,000           350,000,000
9000Mua, đầu tư tài sản vô hình               8,000,000               8,000,000
9003Mua phần mềm máy vi tính                 8,000,000               8,000,000
FSố dư chuyển sang kỳ sau  
1Học phí                    901,140                 901,140
2Ngân sách tỉnh                            -                 2,050,000
                                                                       Chơn Thành , ngày 15 tháng 03 năm 2018 
 Người lập  Thủ trưởng đơn vị  
        (Đã ký) 
    
    
 Nguyễn Thị Thùy Liên Nguyễn Châu Vĩnh 
Lượt xem: 737
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 985
Tháng 12 : 3
Năm 2023 : 26.895