CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN THU - CHI NGUỒN NSNN& NGUỒN KHÁC NĂM 2018

Bảng công khai chi tiết

STTCHỈ TIÊU  SỐ LIỆU
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN  
SỐ LIỆU QUYẾT
 TOÁN ĐƯỢC DUYỆT 
AQUYẾT TOÁN THU                           -                           -  
1Thu phí, lệ phí: Học phí  năm 2018           216,730,000         216,730,000
 Kỳ trước mang sang năm 2017                  901,140                901,140
2Ngân sách tỉnh năm 2018        6,256,199,000      6,256,199,000
 Kỳ trước mang sang ( 14)                 2,050,000               2,050,000
 Kinh phí thường xuyên năm 2018           5,894,065,000         5,894,065,000
 Kinh phí không thường xuyên năm 2018             360,084,000           360,084,000
BQUYẾT TOÁN CHI HỌC PHÍ           214,121,288         214,121,288
6200Tiền thưởng             20,200,000           20,200,000
6201Thưởng thường xuyên theo định mức               20,200,000             20,200,000
6250Phúc lợi tập thể               7,330,000             7,330,000
6299Các khoản khác                 7,330,000               7,330,000
6550Vật tư văn phòng             29,250,000           29,250,000
6551Văn phòng phẩm                18,660,000             18,660,000
6552Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng                 6,595,000               6,595,000
6599Vật tư văn phòng khác                  3,995,000               3,995,000
6600Thông tin, truyền thông, liên lạc                  744,611                744,611
6601Cước phí điện thoại trong nước                   244,611                 244,611
6606Tuyên truyền, quảng cáo                   500,000                 500,000
6650Hội nghị                   800,000                800,000
6699Chi phí khác                   800,000                 800,000
6700Công tác phí             27,830,000           27,830,000
6701Tiền vé tàu, xe                 4,440,000               4,440,000
6702phụ cấp công tác phí                10,640,000             10,640,000
6703Tiền thuê phòng ngủ               12,750,000             12,750,000
6750Chi phí thuê mướn               6,150,000             6,150,000
6751Thuê phương tiện vận chuyển                 6,150,000               6,150,000
6900Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn              23,974,510           23,974,510
6907Nhà cửa                 9,650,510               9,650,510
6912Các thiết bị công nghệ thông tin                12,924,000             12,924,000
6913Tài sản và thiết bị văn phòng                 1,400,000               1,400,000
7000Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành             39,122,167           39,122,167
7001Chi mua hàng hóa vật tư dùng
cho chuyên môn của từng ngành
                 6,290,167               6,290,167
7004Đồng phục, trang phục                 6,402,000               6,402,000
7012Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành               12,880,000             12,880,000
7049Chi phí khác               13,550,000             13,550,000
7750Chi khác              58,720,000           58,720,000
7761Chi tiếp khách               10,880,000             10,880,000
7799Chi các khoản khác                47,840,000             47,840,000
CQUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH NN        6,238,099,000      6,238,099,000
 Loại 490 - khoản 494        5,896,115,000      5,896,115,000
 Thanh toán cho các nhân        4,697,762,431      4,697,762,431
6000Tiền lương        2,480,029,572      2,480,029,572
6001Lương ngạch bậc theo quỹ lương được duyệt           2,476,129,572         2,476,129,572
6003Tiền công trả cho người lao động TX theo HĐ 68                 3,900,000               3,900,000
6050Tiền công trả cho người lao động TX theo HĐ trong BC           163,550,406         163,550,406
6051Tiền công trả cho người lao động TX theo HĐ trong BC             163,550,406           163,550,406
6100Phụ cấp lương        1,323,177,895      1,323,177,895
6101Phụ vấp chức vụ                80,601,500             80,601,500
6102Phụ cấp khu vực               86,434,000             86,434,000
6106Phụ cấp thêm giờ                 1,428,430               1,428,430
6107Phụ cấp độc hại, nguy hiểm                 3,228,000               3,228,000
6112Phụ cấp ưu đãi nghề             905,063,059           905,063,059
6113Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc                 9,684,000               9,684,000
6115Phụ cấp thâm niên nghề, vượt khung             236,738,906           236,738,906
6200Tiền thưởng             26,635,864           26,635,864
6249Thưởng khác               26,635,864             26,635,864
6250Phúc lợi tập thể               8,300,000             8,300,000
6253Tiền tàu xe nghỉ phép năm                 4,200,000               4,200,000
6299Các khoản khác                 4,100,000               4,100,000
6300Các khoản đóng góp            696,068,694         696,068,694
6301Bảo hiểm xã hội              504,099,755           504,099,755
6302Bảo hiểm y tế               88,958,780             88,958,780
6303Kinh phí công đoàn               59,324,855             59,324,855
6304Bảo hiểm thất nghiệp               28,858,841             28,858,841
6349Các khoản đóng góp khác               14,826,463             14,826,463
6500Thanh toán dịch vụ công cộng             54,463,978           54,463,978
6501Thanh toán tiền điện               54,463,978             54,463,978
6550Vật tư văn phòng             95,073,908           95,073,908
6551Văn phòng phẩm                49,943,000             49,943,000
6552Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng               31,703,000             31,703,000
6599Vật tư văn phòng khác                13,427,908             13,427,908
6600Thông tin truyền thông liên lạc             22,750,772           22,750,772
6601Cước phí điện thoại trong nước                 1,130,172               1,130,172
6606Tuyên truyền, quảng cáo                 2,000,000               2,000,000
6618Khoán điện thoại               12,600,000             12,600,000
6649Khác                 7,020,600               7,020,600
6650Hội nghị                   785,000                785,000
6699Chi phí khác                   785,000                 785,000
6700Công tác phí           118,164,000         118,164,000
6701Tiền vé tàu, xe               23,634,000             23,634,000
6702phụ cấp công tác phí                37,200,000             37,200,000
6703Tiền thuê phòng ngủ               30,000,000             30,000,000
6704Khoán công tác phí               26,400,000             26,400,000
6749Chi khác                    930,000                 930,000
6750Chi phí thuê mướn             19,500,000           19,500,000
6751Thuê phương tiện vận chuyển               19,500,000             19,500,000
6900Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn            381,087,753         381,087,753
6905Tài sản và thiết bị chuyên dùng                          -  
6907Nhà cửa             238,311,253           238,311,253
6912Các thiết bị công nghệ thông tin                24,147,000             24,147,000
6913Tài sản và thiết bị văn phòng               13,790,000             13,790,000
6921Đường điện cấp thoát nước                15,970,500             15,970,500
6949Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                88,869,000             88,869,000
6950Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn             99,450,000           99,450,000
6999Tài sản và thiết bị khác               99,450,000             99,450,000
7000Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành           311,047,158         311,047,158
7001Chi mua hàng hóa, vật tư               12,435,000             12,435,000
7004Đồng phục trang phục                  1,800,000               1,800,000
7012Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành             286,752,316           286,752,316
7049Chi phí khác                10,059,842             10,059,842
7750Chi khác              56,130,000           56,130,000
7761Chi tiếp khách               38,500,000             38,500,000
7799Chi các khoản khác                17,630,000             17,630,000
7900Chi cho các sự kiện lớn             39,900,000           39,900,000
7903Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn               39,900,000             39,900,000
DQUYẾT TOÁN NGUỒN CHI
KHÔNG THƯỜNG XUYÊN
           341,984,000         341,984,000
461Hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam             23,684,000           23,684,000
7850Chi cho công tác Đảng ở tổ
chức Đảng cơ sở và các cấp trên cơ sở
             23,684,000           23,684,000
7851Chi mua báo tạp chí đảng                   495,000                 495,000
7853Chi khen thưởng hoạt động công tác đảng                 1,251,000               1,251,000
7854Chi thanh toán cho các
dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng , ….
                 2,055,000               2,055,000
7899Chi khác               19,883,000             19,883,000
494Giáo dục trung học phổ thông           318,300,000         318,300,000
6150Học bỏng và hỗ trợ khác cho học sinh, sinh viên,
cán bộ đi học
             18,300,000           18,300,000
6157Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập               18,300,000             18,300,000
6900Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn            300,000,000         300,000,000
6907Nhà cửa             300,000,000           300,000,000
FSố dư chuyển sang kỳ sau  
1Học phí                  3,509,852               3,509,852
2Ngân sách tỉnh                18,100,000             18,100,000
                                                                                         Chơn Thành , ngày 15 tháng 03 năm 2019 
 Người lập  Thủ trưởng đơn vị  
          (Đã ký) 
    
    
 Nguyễn Thị Thùy Liên Nguyễn Châu Vĩnh 
Lượt xem: 751
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Hôm qua : 985
Tháng 12 : 13
Năm 2023 : 26.905