Triển khai Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 29/5/2017 của UBND Huyện