Khảo sát, lấy ý kiến phụ huynh học sinh thực hiện chương trình VNEN năm học 2017-2018