Thông báo nhận Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng Nhân viên Bảo vệ năm 2016